Majątek małżeński - podział
Wiadomości

Majątek małżeński – podział

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska, obejmująca różnego typu i rodzaju dochody. Majtek ten można jednak podzielić. Samemu, z udziałem notariusza lub z pomocą sądu.

Co jest głównym majątkiem wspólnym?

To, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków określa ściśle kodeks rodzinny, ale generalnie o tym, czy coś jest zaliczone do majątku wspólnego małżonków decyduje moment nabycia tego prawa i nie ma znaczenia, w jaki sposób do niego doszło, czy wygranej w Lotka. Na majątek wspólny składają się więc wynagrodzenia za pracę i prowadzenie innej działalności zarobkowej. Są to również środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym. Do majątku wspólnego zalicza się także przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Są to na przykład własności i inne prawa rzeczowe. Chodzi tu między innymi o użytkowanie, użytkowanie wieczyste czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Majątkiem wspólnym są również udziały i akcje w spółkach kapitałowych, których nabycie nastąpiło w okresie trwania tej ustawowej wspólnoty majątkowej.

Podział majątku na kilka sposobów

Zażądać podziału majątku wspólnego może każdy z małżonków i może on być przeprowadzony na kilka sposobów oraz obejmować cały majątek wspólny lub – z ważnych powodów – dotyczyć tylko jego części.

Najprostszą formą podziału majątku jest przeprowadzenie tego na drodze zawarcia umowy działowej. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy małżonkowie nie mają odmiennego zdania, co do sposobu podziału majątku wspólnego. Umowa taka może zostać zawarta w dowolnej formie, ale oczywiście najlepiej i najbezpieczniej jest, żeby była ona sporządzona pisemnie. Musi ona być natomiast wykonana w takiej formie i potwierdzona dodatkowo aktem notarialnym, gdy na przykład w skład dzielonego majątku wspólnego wchodzi jakakolwiek nieruchomość. Bez względu na to, czy jest to grunt, budynek, prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli natomiast dzielony majątek obejmuje przedsiębiorstwo lub udziały czy też akcje w spółkach kapitałowych, to umowa działowa powinna być również zawarta na piśmie, a podpisy na niej notarialnie poświadczone.

Sąd polubowny lub powszechny

Gdy istnieją rozbieżności co do sposobu podziału majątku to najlepiej, aby zajął się tym sąd. Na przykład sąd polubowny cały czas bardzo rzadko wykorzystywany lub sąd powszechny, czyli państwowy. Ustala on wtedy skład i wartość majątku, rozstrzyga ewentualne spory dotyczące tego czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego, czy też jest on wyłącznie składnikiem majątku osobistego któregoś z małżonków, wypowiada się na temat żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym i decyduje również o ewentualnym zwrocie wydatków lub innych świadczeń, które uszczupliły majątek osobisty któregoś z małżonków, ponieważ zasilił nimi majątek wspólny. Lub też odwrotnie majątek nakłady z majątku wspólnego doprowadziły do wzbogacenie majątku osobistego, któregoś z małżonków. Przeprowadzenie podziału majątku wspólnego może być również elementem postępowania o rozwód lub o separację.

Patronem merytorycznym artykuły jest Kancelaria Sprawy Rodzinne (kancelariasprawyrodzinne.pl)

You may also like...

Dodaj komentarz